KurssisuunnitteluSuoritettuasi Oppimisen tuki -jakson osaat analysoida virtuaalimaailmassa tapahtuvaa oppimista. Tunnet Second Lifessä oppimiseen liittyviä reunaehtoja ja tiedät, miten Second Lifessä toimivan opettajan ja opiskelijan oppimisprosessi eroaa muissa ympäristöissä toimimisesta. Tutustut myös yhteistoiminnallisiin ryhmätyömenetelmiin ja -työkaluihin.
opetustilanne_englanti_600px.png
Lue ohjeet ja tee sivun lopusta löytyvät oppimistehtävät:


Second Life on parhaimmillaan vahvan kokemuksellinen ja elämyksellinen ympäristö. Oppijan voi viedä autenttisille renessanssiajan markkinoille tai 1900-luvun alun Pariisiin harjoittelemaan ranskantaitoaan. Simulaatioilla opiskelija voi harjoitella sairaalabakteerin torjuntaa tai huutaa tietokoneensa headsetin mikrofoniin ja tarkastella mitä siitä seuraa kymmenmetrisen korvan tärykalvolla ja kuuloluissa.

Oppijoiden roolileikit ja draamapedagogiikka antavat mahdollisuuden syväoppimiseen, ja oppimispainotteiset aarteenmetsästykset hyödyntävät Second Lifen suosittua pelillistä toimintamallia eli ”treasure huntia”. Toiminnallisen oppimisen hyvänä esimerkkinä käy vaikkapa ammattikorkeakoulun kurssi, jolla opiskelijat rakensivat itse hotellit ja ravintolat, ja avointen ovien päivänä esittelivät niitä kaikille kiinnostuneille.

Kuvassa englannin opiskelua Kielitaiturien kulmalla.PEDAGOGINEN SUUNNITTELU

Virtuaalimaailmassa pidettävän kurssin suunnittelun lähtökohtana on tavanomainen verkkokurssin suunnitteluprosessi. Laadi aluksi synopsis eli yhteenveto lähtökohdista. Tukena on hyvä käyttää valmista verkkokurssin suunnittelumateriaalia kuten Chydenius-Instituutin Verkkoluotsia. Laadi kurssisuunnitelma joko sen tai muun hyväksi kokemasi mallin mukaisesti.

Second Life -kurssin suunnittelussa kannattaa huomioida kaksi erityispiirrettä. Aluksi on syytä vastata itselleen kysymyksiin
 • Mikä tekee Second Lifesta tarkoituksenmukaisen oppimisympäristön oman kurssini yhteydessä?
 • Millä tavoin oppimisprosessi Second Lifessa eroaa muista ympäristöistä?
Erityisen tärkeää on kiinnittää huomio siihen, mitä pedagogisia tavoitteita valintaan liittyy.

Second Lifen avoin ja sosiaalisesti jäsentynyt toimintatapa, monikanavaisuus sekä vapaus reaalimaailman fysiikan laeista tukevat hyvin opetusta, joka nojaa sosiaalisen konstruktivismin mukaiseen oppimiskäsitykseen. Sillä tarkoitetaan oppimista, jonka tavoitteina ovat esimerkiksi oppijan aktiivisuus, yhteisöllinen työskentely ja tiedonrakentelu, oppimisen kokemuksellisuus ja sen sitominen oppijan oman elämän merkityskenttiin.

Virtuaalimaailma tarjoaa kiinnostavan mahdollisuuden etäläsnäoloon. Toisin sanoen Second Life -verkkopedagogiikassa voidaan tavoittaa lähiopetuksen kaltainen läsnäolon tunne ja soveltaa lähiopetuksen vuorovaikutusmalleja. Mahdollisuudet erilaisiin pedagogisiin ratkaisuihin ovat moninaiset: voidaan järjestää luentoja ja seminaareja; voidaan käyttää draamaopetusta, yhteistoiminnallista tiedonrakentelua (konkreettista rakentamista tai tekstin laatimista), simulaatio- ja mallioppimista jne.

Virtuaalimaailmojen vahvuuksia ja heikkouksia opetuskäytössä:
+ vahva läsnäolon tuntu ja kokemuksellisuus
+ sopii monille oppimistyyleille, kun ei nojaa niin vahvasti kirjoitettuun tekstiin
+ kaikki nettimateriaali käytettävissä myös Second Lifessa
- vaatii koneilta paljon (näytönohjain on keskeinen)
- alussa käyttöliittymän ja toimintakäytänteiden oppimiskynnys


Sulautuvassa opetuksessa voidaan virtuaalimaailman rinnalla toimia muissa oppimisalustoissa tai vaikkapa perinteisessä luokassa. Varsinkin kokemattomille Second Lifen käyttäjille ryhmäyttäminen ja Second Lifen käytön perusteiden läpikäynti lähiopetuksessa on varsin toimiva ratkaisu. Samaten voidaan käyttää oppijoille muuten tuttua verkko- tai kokousympäristöä. Esimerkiksi Adobe Connectin käytöstä Second Life -kurssin oheiskanavana on hyviä kokemuksia.
Kun pohdit käytätkö pelkästään Second Lifea vai sulautettua ympäristöä, ota kantaa seuraaviin seikkoihin:

 • Toimivatko opiskelijat yksinomaan Second Lifessa?
 • Aiotko tuoda muuta nettimateriaalia Second Lifeen?
 • Toimiiko tuotava materiaali Second Life -käytössä sellaisenaan?
 • Jos kurssilla on muitakin ympäristöjä (verkossa tai lähiopetuksena), miten ne niveltyvät toisiinsa?

(Kuva oikealla: opiskelija tutustumassa eläinsolun rakenteeseen Second Nature -simissä. Keskellä vihreänä solun tuma.)OPPIMISKÄSITYKSET JA SECOND LIFE

Second Lifea voidaan käyttää tilanteen ja opettajan lähtökohtien pohjalta monin eri tavoin. Kaikkia alla mainittuja oppiskäsityksiä voidaan soveltaa menestyksellisesti myös virtuaalimaailmassa.

Varsin usein virtuaaliset oppimisaihiot on rakennettu perinteisen behavioristisen oppimiskäsityksen mukaisesti. Niinpä Second Lifessa on paljon tauluja ja videoita, jotka toimivat yksisuuntaisesti informaatiota jakaen. Vuorovaikutus on automaatin antaman kysymys-notecardin täyttämistä ja palauttamista tai monivalintatehtävän täyttämistä. Tällä tavoin voidaan myös opettaa erilaisia simuloituja prosesseja kuten RIT:n Economic Systems Simulation.

Second Lifessa on monia huolella tehtyjä simulaatioita, joissa opiskelija voi vaikuttaa prosessiin konkreettisesti ja tarkastella toimintansa seurauksia. Tällaiset humanistiseen oppimiskäsitykseen perustuvat ympäristöt ovat usein melko vapaamuotoisesti kokeiltavia ja tiedon rakentaminen perustuu paitsi annettuun faktaan, myös avattarien keskusteluun käynnin aikana. Esimerkiksi Raymaker Field Studies Centren merenpohjan saastumissimulaatiossa opiskelija voi panna käyntiin erilaisia meren tasapainoon vaikuttavia prosesseja ja seurata tapahtumakulkua sekä simulaation että tekstin avulla.


simu_koralliriutta.jpg
Kuva: Raymakerin simulaatio, jossa on mahdollisuus kokeilla erilaisia merenpohjan skenaarioita ja saada tietoa korallimeren tasapainoon vaikuttavista häiriötekijöistä.

Kognitiivisen oppimiskäsityksen mukaan pyritään laatimaan selkeitä ja täsmällisiä oppimateriaaleja ja -tehtäviä, joiden tavoitteena on saada aikaan kontrolloituja muutoksia oppijan tiedonkäsittelyjärjestelmässä. Tämän oppimiskäsityksen mukaisesti Second Lifessa on luotu esimerkiksi valmis Pathways-polkutyökalu.

NASA_kuututkimusta_rajattu.jpg
Kuva: NASAn simulaatiossa voi seurata suoraa tv-lähetystä, jossa kerrotaan romuraketin törmäyttämisestäKuun pintaan mahdollisen vesihöyryn löytämiseksi. Avatar voi myös itse törmäyttää simulaatioraketin jalukea chattiruudusta mitä prosessissa tapahtuu. Nasa Lunar Exploration Island.

Konstruktivistinen ja erityisesti sosio-konstruktiivinen oppimiskäsitys ovat sikäli luontevia lähtökohtia Second Life -ympäristön käyttöön, että niissä korostuu oppiminen sosiaalisena tilanteena ja yhteisöllisen oppimiskulttuurin luominen. Yhteinen toiminta, kokemuksellinen oppiminen ja keskustelut ovat tuottaneet hyviä tuloksia mm. EduFinlandilla järjestetyillä kursseilla. Tiedon jäsentäminen ja tiedonrakennus sujuvat esimerkiksi shared median avulla Etherpadissä tai Google Dokumenteissa.

renessanssi_rajattu.jpg
Kuva: Renessanssi-simissä voi eläytyä aikakauteen draaman keinoin, vaikkapa käydä turnajaisia.


OPETTAJAN TOIMINTA

Verkkokurssin yleisten ohjausperiaatteiden lisäksi ota huomioon muutama Second Life -ryhmänhallinnan erityispiirre:
 • Jaa kurssin toimintaohje, aikataulu ja Second Lifen toimintaohje kurssilaisille yksinkertaisena ja selkeästi vaiheistettuna monisteena tai helposti tulostettavana pdf:nä.
 • Suullinen ohjeistus virtuaalisessa oppimistuokiossa on oltava selkeää. Toiminnallisia ohjeita antaessasi vältä pronominien käyttöä: ”se” tai ”tämä” sekoittuvat virtuaalimaailmassa helpommin kuin reaalisessa luokkahuoneessa. Jos lähdette oikealle tai vasemmalle, muista kertoa mistä katsoen suunta hahmotetaan. Kaikilla ei myöskään grafiikka piirry 64 metriä pidemmälle, joten viitatessasi ympäristössä sijaitseviin asioihin ota huomioon, etteivät kaikki maamerkkejäsi näe.
 • Antaessasi ohjeita varmistu, että äänet toimivat kaikilla ja että kaikki ovat kuuloetäisyydellä
 • Suullinen ohje on annettava myös kirjallisena, esimerkiksi kirjoittamalla se nearby chatiin tai jakamalla notecard (osaavathan kaikki sen vastaanottaa ja lukea?)
 • Second Life -opetustuokiossa on enemmän poikkeus kuin sääntö, että oppijat tekevät muita asioita samanaikaisesti. Varmista, että kaikki ovat tietoisia missä asiassa mennään.
 • Koska oppijoiden mielenkiinnolla verkko-opetustuokiossa on tapana harhailla, suosi vuorovaikutteisia ja aktivoivia toimintamalleja. Opettele hyödyntämään ryhmäviestinnän eri tapoja (esim ryhmä-IM) ja didaktisia välineitä kuten ("ryhmätyötuoleja")
 • Jos oppimistuokioon kuuluu siirtymä kävellen tai teleportilla toiseen paikkaan, tapahtuu harhautumisia ja linjoilta putoamisia. Suunnittele etukäteen taktiikka, jolla varmistat ryhmän koossa pysymisen.
 • Suunnittele itsenäisesti suoritettavat tehtävät lähtökohtaisesti paritehtäviksi. Toimiminen Second Lifessa on teknisesti helpompaa ja tiedon prosessointi laadukkaampaa, kun se tehdään yhdessä jakaen.
 • Kerää kurssipalautetta, jossa kysyt myös kokemuksia virtuaalisen oppimisympäristön käytöstä ja sen tarkoituksenmukaisuudesta. Selvitä poikkesivatko Second Lifessa järjestetyn kurssin oppimistulokset perinteisestä/vaihtoehtoisesta oppimisympäristössä järjestetyn kurssin tuloksista.KURSSISUUNNITTELU: OPPIMISTEHTÄVÄ


Tutustu seuraaviin oppimisympäristöihin. Kirjoita tehtävien pohjalta vastauksesi keskusteluun 4. jakso: RIT island & VIRSU.
 1. Vieraile RIT island -simissä. Mitä mieltä olet tuloaukion ohjetauluista? Tutustuttuasi niihin kävele jälkeen sillan yli. Vasemmalla puolella polkua on opastaulu. Mene alueelle numero 4 "Online Learning". (Kartan teleportit eivät toimi, vaan sinun täytyy kävellä. Portissa lukee Fields of Innovation.) Tarkastele oppimisaihioita erilaisten oppimiskäsitysten näkökulmasta. Miten se soveltuvat tarkoitukseensa?
 2. Tutustu Virtuaalisairaala VIRSUun. Vastaanottotiskin luona on infopylväs. Osaatko suorittaa harjoituksen sen perusteella? Miltä harjoitus vaikutti?