Opi toinen elämä! - Second Life oppimisen tukena -kurssimateriaali on jaettu osaamistavoitteiden mukaisesti aihealueisiin, joita ovat perustaitojen hankkiminen ja rakentamisen perusteet , kurssisuunnittelu, oppimisympäristön rakentaminen ja opetusvälineet sekä oppilaitoskäyttö. Aihealueet muodostavat seitsemän erillistä jaksoa sekä johdanto-osion. Useimpiin jaksoihin liittyy oppimateriaalia (ohjeistus, mahdolliset linkit ) sekä oppimistehtäviä. Keskustelusivulle (Discussion) palautetaan oppimistehtäviä, lisäksi se toimii eri kurssitoteutusten välisenä vuorovaikutus- ja kommunikointikanavana.

Wiki-sivusto ankkuroituu opiskeltavaan aiheeseen erityisesti Second Lifessä suoritettavien oppimistehtävien ja niitä tukevien ohjeistusten kautta. Kurssi on toteutettu vuorovaikutteisuutta ja yhteistoiminnallisuutta tukevana wiki-sivustona.

pullonpyoritys.jpg


Kuva: Spin the Bottle! Kielten opiskelua Kielitaiturin englannin kurssilla.


KURSSIN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ


Johdanto
Käytyään läpi johdanto-osion opiskelija tietää, mikä on 3D-virtuaalimaailma ja miten sitä on mahdollista hyödyntää opetuskäytössä.

1. jakso: Second Life -perustaidot I
Suoritettuaan 1. jakson opiskelija tuntee SL:n käytön laitevaatimukset ja osaa asentaa katseluohjelman omalle koneelleen . Hän osaa luoda itselleen käyttäjätilin ja avataren, pystyy kirjautumaan sovellukseen sekä tuntee käyttöliittymän perusominaisuudet.

2. jakso: Second Life -perustaidot II
Suoritettuaan 2. jakson opiskelija hallitsee SL:n perustoiminnot. Hän osaa muokata omaa avatartaan sekä pystyy liikkumaan, kommunikoimaan ja hallitsemaan ympäröivää tilaa sujuvasti. Lisäksi opiskelija tuntee sovelluksen peruskäyttöasetukset.

3. jakso: Rakentamisen perusteet
Suoritettuaan 3. jakson opiskelija osaa luoda ja muokata perusprimitiivejä. Hän hallitsee kuvien lataamisen sovellukseen ja tietää, miten niitä voidaan hyödntää rakentamisessa. Lisäksi opiskelija tietää, mitä ovat skriptit ja miten niitä muokata.

4. jakso: Kurssisuunnittelu
Suoritettuaan 4. jakson opiskelijaa osaa analysoida virtuaalimaailmassa tapahtuvaa oppimista. Opiskelija tuntee SL:ssä oppimiseen liittyviä reunaehtoja ja tietää, miten SL:ssä toimivan opettajan ja opiskelijan oppimisprosessi eroaa muissa ympäristöissä toimimisesta. Opiskelija on myös tutustunut yhteistoiminnallisiin ryhmätyömenetelmiin ja -työkaluihin.

5. jakso: Oppimisympäristön rakentaminen I: Oppimisympäristö
Suoritettuaan 5. jakson opiskelija tuntee virtuaalisen maan hallintaan liittyvät käsitteet ja hankintatavat ja hän omaa peruskäsityksen siitä, mitä maan ylläpito ja hallinta käytännössä tarkoittavat. Hän hallitsee maanmuokkauksen perustoiminnot ja osaa säätää alueen perusasetuksia. Opiskelija tietää, mitä asioita tulee ottaa huomioon virtuaalisen oppimisympäristön maankäytön suunnittelussa.

6. jakso: Oppimisympäristön rakentaminen II: Opetusvälineet
Suoritettuaan 6. jakson opiskelija tuntee Second Lifessä käytössä olevia opetusvälineitä ja osaa vertailla ja hyödyntää näitä opetuksessaan. Opiskelija tietää, miten opetusvälineet linkittyvät tarvittaessa muihin www-pohjaisiin ympäristöihin.

7. Oppilaitoskäyttö
Suoritettuaan 7. jakson opiskelijaa osaa ottaa huomioon virtuaalimaailmojen opetuskäytön oppilaitokselle asettamia haasteita.

Kurssimateriaalin loppuun on lisätty pieni SL-sanasto sekä kirjallisuus- ja linkkivinkkejä. Oppimisympäristöprojektit -sivulta löytyy tietoa oppilaitoksista, organisaatioista ja projekteista, jotka ovat hyödyntäneet virtuaalimaailmoja opetuksessaan.